Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

РЕЛЕФ НА МИТРА ОТ ОКОЛНОСТИТЕ НА СОФИЯ

Автор: Надежда Кирова

РЕЗЮМЕ

Предмет на настоящата статия е релеф на бог Митра намерен недалеч от София (с. Герман). Той е част от колекцията на Регионален исторически музей – София и тук се публикува за първи път. Представлява сцена на тавроктония, т.е. убиване на бика. Подобни релефи са използвани в митреумите из цялата Римска империя. Сердика е един от главните центрове в провинция Тракия, където се почитал Митра. Релефът от Герман представя много особености, изпълнен е много внимателно и детайлно. Може да бъде датиран през втората половина на II в.

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СПАСИТЕЛНО АРХЕОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ОБЕКТ БУЛ.„ХРИСТО БОТЕВ“ № 52

Автори: Александър Станев, Владислав Тодоров, Емилия Евтимова

РЕЗЮМЕ

Спасителното археологическо проучване на обект бул. „Христо Ботев” № 52, дава възможност да се направят няколко извода: теренът остава встрани от застроената градска площ до края на ХVІІІ век. Намерените антични материали от ІV-VІ век (обр. 6.1-9, 7.1-6) и средновековни от ХІІ век (обр. 7.7-9) не са свързани със структурите, регистрирани в рамките на парцела. В източната част на изследваното пространство се разкри корито на река, която се е спускала от юг към север. В нейното русло са открити османските монети от ХV и ХVІ век (обр. 10.4-6). В края на ХVІІІ – началото на ХІХ век на западната заливна тераса се е образувало градско сметище, от което произхожда и основната част от керамичния материал (обр. 8.1-10). Около средата на ХІХ век реката е пресушена. Вероятно покачването на подпочвените води при влажно време е принудило живеещите наоколо да изградят бродове от масивни камъни. Между средата и края на ХІХ век теренът е засипан с пръст. По този начин в него попадат археологически материали, донесени отвън (обр. 9.1-8, 10.1-3). Приблизително по същото време се появява нетрайна постройка от кирпич, както и тясната улица с каменна настилка, ориентирана изтокзапад, която е отвеждала към централната част на София. През ХХ век източната част от терена остава във вътрешния двор на масивна сграда, която е дълбоко вкопана в западната част на парцела. Отново през ХХ и началото на ХХІ век са извършени нови дълбоки вкопавания и засипвания на терена, което допълнително затруднява интерпретацията на археологическия материал. Разкопките въпреки липсата на културни напластявания до времето на Възраждането имат своя приносен характер за ранната история на София.

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

УЧЕНИЧЕСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (1899-1944)

Автор: Александър Мирков

РЕЗЮМЕ

В края на ХІХ и началото на ХХ в. в България възникват първите кооперативни дружества. Скоро кооперативната идея намира свои привърженици и сред учащата се младеж. През след ващите десетилетия спонтанно се образуват множество ученически кооперации с разнородна дейност. Те получават институционална регламентация и се превръщат във важна организа ционна форма за сдружаване на младото поколение в страната. Статията е посветена на тази малко позната страница от историята на родното образование.

ИЗТЕГЛИ И ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СОФИЙСКИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА АРХ. ПЕНЧО КОЙЧЕВ

Автор: доц. д-р Валентина Върбанова

РЕЗЮМЕ

Архитектурното творчество на арх. Пенчо Койчев е добре проучено по отношение на неговите монументални творби – съдебни палати, здравни, транспортни и учебни сгради. Изследовате лите отделят по-малко внимание на неговото жилищно строителство. В настоящата статия са включени четири жилищни сгради, проектирани от него в София. Всяка една от тях има статут на недвижима културна ценност.

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СИСТЕМА НА БЮСТ-ПАМЕТНИЦИ В ГР.СОФИЯ ПРЕЗ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД” - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМИЕ

Автор: Илия Мечков

В изследването е потърсена логиката при разполагането на бюстове-паметниците и при из бора на честваните личности от социалистическия период в зелените площи на гр. София. Засегнати са темите за парковото развитието и за съдбата на паметниците. В статията е дадена обобщена представа за почти всички бюстове-паметници на територията на гр. София от социалистическия период – 120 на брой и от междувоенния в Борисовата гра дина – 18 на брой. В изследването са приложени 10 таблици, с които са представени бюстовепаметниците в парковете и градините на града и още 2 в приложение, в които са представени общо бюстове-паметниците от социалистическия период и след началото на демократичните промени. Ползвани са изданията и архивът на музея за история на София, откъдето са взети оригинални снимки на вече несъществуващи паметници. Останалите снимки, които отразяват актуалното състояние на идеологически-мотивираните паметници, са авторски. Паметниците от социалистическия период в гр. София са част от прилагането на една ма щабна мемориална концепция, която обхваща хомогенно градската територия и я насища с героика и символи. Изборът на честваните герои, съчетаването на различни видове паметни ци, съседството на „сакрални” места са добре премислени с оглед на постигане на целите на идеологическото въздействие. След като „социалистическата” държава, посветена на свръхпроизводство на символни знаци, веднъж вече е създала със свойствения ѝ планов, масов подход съвкупност от паметници върху заварена или изграждаща се урбанистична структура, която съществува и днес, актуалната ценност на това културно наследство може да бъде ви дяна в откриването на „добрите” примери от взетите градоустройствени и паркоустройствени решения.

Архив на изданието