Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

История

Трагедии в Столичната община: кметове убити по време на мандата им

РЕЗЮМЕ

Предстои отбелязването на 140-годишнината от обявяването на София за столица на България. Това несъмнено е повод да се разгледа историческото развитие на столичния град. То е свързано с дейността на десетки кметове, някои от които имат трагична съдба. Тази статия е посветена на тях.

Автор: Александър Мирков
Регионален исторически музей – София
aleksandyr_mirkov@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И РАЗГЛЕДАЙ ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

УЧЕНИЧЕСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (1899-1944)

Автор: Александър Мирков

РЕЗЮМЕ

В края на ХІХ и началото на ХХ в. в България възникват първите кооперативни дружества. Скоро кооперативната идея намира свои привърженици и сред учащата се младеж. През след ващите десетилетия спонтанно се образуват множество ученически кооперации с разнородна дейност. Те получават институционална регламентация и се превръщат във важна организа ционна форма за сдружаване на младото поколение в страната. Статията е посветена на тази малко позната страница от историята на родното образование.

ИЗТЕГЛИ И ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

СИСТЕМА НА БЮСТ-ПАМЕТНИЦИ В ГР.СОФИЯ ПРЕЗ „СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД” - ИСТОРИЯ И СЪВРЕМИЕ

Автор: Илия Мечков

В изследването е потърсена логиката при разполагането на бюстове-паметниците и при из бора на честваните личности от социалистическия период в зелените площи на гр. София. Засегнати са темите за парковото развитието и за съдбата на паметниците. В статията е дадена обобщена представа за почти всички бюстове-паметници на територията на гр. София от социалистическия период – 120 на брой и от междувоенния в Борисовата гра дина – 18 на брой. В изследването са приложени 10 таблици, с които са представени бюстовепаметниците в парковете и градините на града и още 2 в приложение, в които са представени общо бюстове-паметниците от социалистическия период и след началото на демократичните промени. Ползвани са изданията и архивът на музея за история на София, откъдето са взети оригинални снимки на вече несъществуващи паметници. Останалите снимки, които отразяват актуалното състояние на идеологически-мотивираните паметници, са авторски. Паметниците от социалистическия период в гр. София са част от прилагането на една ма щабна мемориална концепция, която обхваща хомогенно градската територия и я насища с героика и символи. Изборът на честваните герои, съчетаването на различни видове паметни ци, съседството на „сакрални” места са добре премислени с оглед на постигане на целите на идеологическото въздействие. След като „социалистическата” държава, посветена на свръхпроизводство на символни знаци, веднъж вече е създала със свойствения ѝ планов, масов подход съвкупност от паметници върху заварена или изграждаща се урбанистична структура, която съществува и днес, актуалната ценност на това културно наследство може да бъде ви дяна в откриването на „добрите” примери от взетите градоустройствени и паркоустройствени решения.

Архив на изданието