Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

Изисквания

Приемат се ръкописи на български или английски език, в обем до 80 хил. знака с интервалите и до 20 образа (за статии и студии) и до 20 хил. знака с интервалите и 5 образа за останалите материали (дискусии, преглед на събития, рецензии на книги и др.). Приемът на по-обемни текстове се решава от редколегията. Не се приемат статии или варианти на статии, публикувани в друго издание, под друго име или превод на друг език. Материалите се подават на редколегията само в електронен вариант. В списанието се публикуват материали в следните рубрики:

  1. Статии / Papers
  2. Съобщения / Reports
  3. Дискусии / Discussions
  4. Рецензии / Reviews
  5. Отзиви / News
  6. In memoriam

Материалите се приемат от главния редактор, който ги препраща към минимум двама рецензенти. Главният редактор и рецензентите могат да препоръчат промени, съкращения или допълния на материала, с което авторът е длъжен да се съобрази. Статиите трябва да са с отчетлива структура.

Заглавие

Заглавието трябва да бъде кратко и информативно като се препоръчва избягването на съкращения и формули. Позволява се използването на подзаглавие за пояснение на заглавието.

Имена на авторите и институциите, към които принадлежат.Под заглавието на статията се изписват последователно имената на авторите (лично и фамилно име без съкращения). За водещ автор се изписва този с най-голямо участие. Отдолу се посочват адресите на институциите, представлявани от авторите. Пощенските адреси трябва да са максимално детайлни, включващи името на странатa и e-mail адресa на всеки автор, както и телелфонен номер. В случай на съавторство е нужно изрично да се подчертае кой е авторът за кореспонденция.

Резюме

Резюмето е на английски и български език, кратко (до 1800 знака) и информативно. В него кратко и ясно да представят целта на изследването, основните резултати и най-важните изводи. То повтаря структурата на текста в съкратен вид (1/6 до 1/8 от основния текст). Не се приемат резюмета, които са механична извадка от основния текст.

Ключови думи

След резюмето се изискват от 3 до 7 ключови думи на английски език. Не се препоръчва използаването на общи термини, съюзи и съкращения.

Основен текст

Въведение – Определя целите на изследването и поставя проблематиката.

Резултати – Резултатите от изследването се формулират точно и ясно.

Дискусия – Обяснява и представя значението на постигнатите резултати без да ги повтаря. Не се препоръчват многословни цитати и дискусии на научна литература.

Заключение – Главните изводи на изследването се представят в отделна заключителна част.

Приложения (ако е приложимо).

Благодарности

Изписват се на края на текста и съдържат имената на личности и институции, осигурили подкрепа по време на изследването (напр. езиков превод и/или редакция, четене на коректури, осигуряване на илюстративен материал и т.н.).

Благодарностите следва да се поставят накрая на текста, не в бележки под линия. Не е желателно допълнителното форматиране и стилизиране на текстовете.

Бележките под линия

Бележките под линия следва да се ограничават, съдържат само кратки допълнения към основния текст и да не надхвърлят 500 знака общо.

Цитиране

Цитирането в текста е в скоби и съдържа фамилията на автора, годината на издаване с интервал и съответните страници след запетая. Отделните цитирани публикации (по години, или различни автори) се разграничават с точка и запетая. Максимално допустимо е изписването на двама автори; при повече се добавя et al.). Авторите се подреждат по азбучен ред, първо кирилица, следвана от латиница.

Пример за цитиране: (Станчева 1989; Станчева, Григорова 1976, 216, обр. 13; Karanastassis 1987, 351; Boardman 1985, 206, fig. 202).

Цитирана литература

Накрая на текста трябва да бъде посочен списък на използваната научна литература. Начинът на цитиране е адаптирана версия на Харвардска система. Непубликувани резултати и устни сведения не се посочват в списъка на литературата. Те могат да фигурират в текста, но се извеждат в бележка под линия. Съкращенията на български и чуждестранни издания трябва да следват приложения за целта образец (Съкращения на кирилица и Съкращения на латиница).

Задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Arial, Times New Roman).

Текстовете трябва да са титулувани с пълното заглавие на материала (без съкращения и абревиатури) и пълните (несъкратени) име и фамилия на автора/ите, във формат .odt, .doc или .rtf.

Изображения

Приемат се качествени цветни и черно-бели фото и графични изображения, които да бъдат на отделни файлове, номерирани по реда на тяхното представяне в текста (напр.: fig01.jpg, fig02.jpg, etc). За изображения се приемат снимки, планове, карти и графични табла. Приемат се изображения формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-малко от 300 dpi и графични изображения формат EPS. Всеки друг формат е недопустим.

Текстовете към образите са задължителни и трябва да бъдат представени на отделен файл. Задължително и изрично се посочва авторството на всеки образ. При използване на адаптирани изображения от публикации се изписва в скоби авторът и годината на публикацията, която да фигурира в списъка на цитираната литература. При използване/заемане на оригинални изображения се изисква документално разрешение на автора или издателя. В текста трябва да има позоваване за всяко изображение, което се представя по следния начин (обр. 1.2; обр. 2.3-9) / респективно (fig. 1.2; fig.2.3-9).

Може да бъде посочвано ориентировъчно мястото на конкретния образ в рамките на основния текст с отбелязване на поредния му номер в скоби – напр. (обр. 1), като последният трябва да бъде отделен с интервал от един празен ред преди и след него. Не се приемат илюстрации, които са приложени (вмъкнати) в текст (.odt, .doc или .rtf) или са предадени/обединени в PDF файл.

Архив на изданието