Е-БЮЛЕТИН НА МУЗЕЯ ЗА ИСТОРИЯ НА СОФИЯ

издание на Регионален исторически музей - София

УЧЕНИЧЕСКИТЕ КООПЕРАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (1899-1944)

РЕЗЮМЕ

В края на ХІХ и началото на ХХ в. в България възникват първите кооперативни дружества. Скоро кооперативната идея намира свои привърженици и сред учащата се младеж. През след ващите десетилетия спонтанно се образуват множество ученически кооперации с разнородна дейност. Те получават институционална регламентация и се превръщат във важна организа ционна форма за сдружаване на младото поколение в страната. Статията е посветена на тази малко позната страница от историята на родното образование.

Автор: Александър Мирков
РИМ - София гр. София, пл. Бански № 1
aleksandyr_mirkov@abv.bg

ИЗТЕГЛИ И ПУБЛИКАЦИЯТА ОТ ТУК

Архив на изданието